FNCA Sweden AB erbjuder bolag noterade på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en s.k. Certified Adviser, ”CA” som övervakar att bolagen
följer regelverket på First North.

First North Certified Adviser 

FNCAs CA-tjänst är baserad på ett proaktivt arbete med avseende på kundernas informationsgivning. Detta innebär att FNCA agerar bollplank innan kunden kommunicerar med marknaden i syfte att säkerställa att korrekt information delges marknaden. Därutöver genomför FNCA även löpande avstämningar vad avser kundens finansiella rapportering. Syftet med avstämningarna är såväl att kontrollera att kunden uppfyller sina åtaganden gentemot First North som att vid behov ge förslag på åtgärder och förbättringar.

FNCA genomför upphandling och uppföljning för kunders räkning avseende likviditetsgaranti.

Genom samarbetet med Nils Liliedahl kan FNCA även erbjuda fördjupad rådgivning kring innehåll, utformning och presentation avseende periodisk finansiell information.

Vi erbjuder

Kontroll


Vi säkerställer att bolaget efterföljer Nasdaq First Norths regelverk.


Rådgivning

Vi ger råd i informationsgivningsfrågor och granskar bolagets externa informationsgivning.