• FNCA ger ägare, styrelse och företagsledning rådgivning  inför notering på Nasdaq Stockholm och First North​
  • FNCA ger löpande råd till börsnoterade bolag​
  • FNCA erbjuder tjänsten som Certified Adviser på First North

 

  • De tjänster vi erbjuder bygger på djup erfarenhet av informationsgivning och regelverken för aktiemarknaden        ​
  • Vi har tillsammans över 75 års erfarenhet av börsrelaterade frågor och har i olika roller medverkat vid flera hundra noteringar på Nasdaq Stockholm och First North​

Certified Adviser på Nasdaq First North

FNCAs CA-tjänst är baserad på ett proaktivt arbete med avseende på kundernas informationsgivning. Detta innebär att FNCA agerar bollplank innan kunden kommunicerar med marknaden i syfte att säkerställa att korrekt information delges marknaden. Därutöver genomför FNCA även löpande avstämningar vad avser kundens finansiella rapportering. Syftet med avstämningarna är såväl att kontrollera att kunden uppfyller sina åtaganden gentemot First North som att vid behov ge förslag på åtgärder och förbättringar.

Alla kunder får kostnadsfritt också del av vår enkät för styrelseutvärdering, där bolagen ges möjlighet till benchmarking mot en referensgrupp av +500 svar från andra noterade företag.

Vi erbjuder

Kontroll

Vi säkerställer att bolaget efterföljer Nasdaq First Norths regelverk.

Rådgivning

Vi ger råd i informationsgivningsfrågor och granskar bolagets externa informationsgivning.

Utbildning och information

Vi håller löpande utbildningar i börsrätt och seminarier om aktuell utveckling kring regler och praxis, på svenska och engelska.